Disease Surveillance
Advanced Search
Subscribe Email Alert
     Home |  For Authors |  For Reviewers |  For Readers |  About Journal |  Editorial Board |  Advertisement |  Subscription |  Contact Us |  Message |   |  Chinese Version
Office
Disease Surveillance
Quick Search Advanced Search
  Online Submission
  Manuscript Tracking
  Peer Review
  Editor Work
  Office Work
  Editor-in-chief

 
Journal
  Forthcoming Articles
  Current Issue
  Next Issue
  Hot Papers
  Archive
  Index by Author
  Advanced Search
  Archive By Volume
  Archive By Subject
  30 Most Read
  Most Downloaded
  Email Alert
  
Other journals
  Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection
  Chinese Journal of Virology
  Journal of Hygiene Research
  Chinese Journal of Epidemiology
  BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Chinese Journal of Vaccines and Immunization
  Chinese Journal of AIDS & STD
  Chinese Journal of Health Education
  Chinese Journal of Food Hygiene
  Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
  Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology
  Chinese Medical Abstracts (Section Hygiene)
  Chinese Journal of Vector Biology and Control
  Foreign Medical Sciences(Section Hygiene)
  International Journal of Medical Parasitic Diseases
Disease Surveillance
2016, 31 Num.12
Online: 20 December 2016

★  Contents
★  Epidemic Bulletin
★  Risk Assessment
★  Hotpoint Commentary
★  Early Warning Monitoring
★  Experimental research
★  Communicable Disease Surveillance
★  Drug Resistant Surveillance
★  Chronic Non Communicable Disease Surveillance
★  Death Surveillance
★  Overseas Dynamic
 
Contents
0
CONTENTS IN BRIEF
2016  31 (12): 0-0 [Abstract] ( 8 ) [HTML] [PDF 23137KB] ( 25 )
 
Epidemic Bulletin
977 Center of Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in November 2016
2016  31 (12): 977-977 [Abstract] ( 7 ) [HTML] [PDF 821KB] ( 14 )
978 Public Health Emergency Center, China CDC
Summary of selected notifiable communicable diseases in China (November 2016)
2016  31 (12): 978-979 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 788KB] ( 8 )
 
Risk Assessment
980 HONG Zhi-heng, RAN Lu, YANG Jing, REN Rui-qi, WANG Ya-li, MENG Ling, TU Wen-xiao, JIN Lian-mei
Risk assessment of public health emergencies and communicable diseases concerned in the mainland of China, December 2016
2016  31 (12): 980-983 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 2744KB] ( 13 )
 
Hotpoint Commentary
984 CHEN Chun, ZHENG Hong-ying, ZHANG Zhou-bin, WANG Da-hu, LI Tie-gang, WANG Ming
Influence of meteorological factors on arbo infectious diseases in Guangzhou
2016  31 (12): 984-988 [Abstract] ( 3 ) [HTML] [PDF 2756KB] ( 9 )
 
Early Warning Monitoring
989 HUANG Zhi-feng, LIU Xiao-jian, YANG Lian-peng, ZOU Yu-hua, WU Yong-sheng
Methods for influenza early warning and their application
2016  31 (12): 989-994 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 1380KB] ( 34 )
 
Experimental research
995 LIU Li-yun, WANG Yong-lu, JIN Dong, LAN Rui-ting, YUAN Fang-fang, YE Chang-yun, XU Jian-guo
Genetic diversity and molecular typing of Citrobacter in Maanshan, Anhui
2016  31 (12): 995-1000 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 5508KB] ( 12 )
1001 SI Chen-chen, LI Zhen-jun, TANG Lu, WEI Chao, JI Xing-zhao, XU Shuai, LOU Yong-liang
Identification of Nocardia species based on secA1 gene
2016  31 (12): 1001-1006 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 4134KB] ( 16 )
1007 YANG Yuan-bin, SONG Qi-fa, YAN Peng, GAO Hong, YE Shuo
PFGE subtype and antimicrobial resistance of Salmonella enteritidis isolated in Ningbo, 2003-2014
2016  31 (12): 1007-1011 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 4860KB] ( 14 )
1012 TAN Han-qing, TAN Hai-fang, ZHU Ying-mei, CHENG Jie-ping, SU Le-bin, LIN Feng, DENG Ting-guo, HUANG Qiang, LI Bi-jian
Genotyping and molecular tracing of dengue virus in Zhaoqing, Guangdong, 2014-2015
2016  31 (12): 1012-1017 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 4854KB] ( 8 )
 
Communicable Disease Surveillance
1018 BAI Yong-fei, CUI Bu-yun, TIE Ping, YAN Chang-fu, ZHENG Yu-hua, WANG Ting, YANG Hong-xia, ZHANG Qiu-xiang, HAO Rui-e, YAO Su-xia
Epidemiology of brucellosis in Shanxi, 2006-2015
2016  31 (12): 1018-1022 [Abstract] ( 4 ) [HTML] [PDF 1939KB] ( 21 )
1023 ZHANG Jian-qun, HUANG Shao-jun, LUO Xue-hui, MIAO Chao, YANG Yuan-bin
Detection of Salmonella in river in urban area of Yuyao after flood
2016  31 (12): 1023-1027 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 1316KB] ( 17 )
1028 WU Wei, KANG Wen-yu, KONG Yi, XU Lin, HU Xiao-ting, LI Qiong-fen
Epidemiology of hepatitis B in Yunnan province, 2005-2015
2016  31 (12): 1028-1032 [Abstract] ( 8 ) [HTML] [PDF 2430KB] ( 37 )
1033 ZHANG Guang-ming, ZHU Shu-ying, WU Xiao-hong
Surveillance for antibody levels against varicella, hepatitis B and hepatitis A in healthy population in Jinhua, Zhejiang
2016  31 (12): 1033-1036 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1636KB] ( 1 )
1037 LIU Yang, WANG Qing
Epidemiology of measles before and after measles supplementary immunization in Chongqing
2016  31 (12): 1037-1040 [Abstract] ( 3 ) [HTML] [PDF 1607KB] ( 3 )
1041 CHEN Hai-jiang, ZHANG Ji-hong, HONG Hang, WANG Jin-xian, JIANG Hai-bo
Awareness of promoting HIV and syphilis detections for suspected STD patients in medical staff from 45 hospitals of Ningbo
2016  31 (12): 1041-1044 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 1331KB] ( 1 )
1045 LI Si-xuan, ZHU Jie-qun, XIE Yun-fei, HU Dai-dai, SHI Hong-bo, ZHANG Yan
Awareness of HIV/AIDS related knowledge and AIDS or syphilis prevalence in male patients at STD clinics in Ningbo
2016  31 (12): 1045-1049 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 1353KB] ( 2 )
1050 WANG Min, GU Yi-xin, LIANG Hao, FU Yan-yan, HE Li-hua, ZHANG Jian-zhong, ZHANG Mao-jun
Isolation and identification of Arcobacter from retail chicken meat in Beijing
2016  31 (12): 1050-1054 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 1524KB] ( 4 )
 
Drug Resistant Surveillance
1055 ZHANG Shu-lan, LI Jun, SHAN Zhi-li, WU Xiao-chun, LIU Song-qing, MIAO Wen-ming, ZHOU Hai-zhen
Survey of drug resistance of 196 Mycobacterium isolates in Wenzhou, Zhejiang
2016  31 (12): 1055-1060 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 1392KB] ( 10 )
1061 ZHAO Jing-nan, HE Wang-rui, QIU Lin-xi, PENG Xiao-mei, ZENG Yan-wen, HUANG Rui
Drug resistance of Mycobacterium tuberculosis isolated from some areas of Jiangxi
2016  31 (12): 1061-1063 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1264KB] ( 6 )
 
Chronic Non Communicable Disease Surveillance
1064 XIE Jian-rong, XU Wei, XING Xiu-ya, CHEN Ye-ji, DAI Dan, WU Qing-sheng, ZHA Zhen-qiu, JIA Shang-chun, LIU Zhi-rong
Serum lipid levels and prevalence of dyslipidemia in adults in Anhui, 2013
2016  31 (12): 1064-1071 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1477KB] ( 13 )
 
Death Surveillance
1072 SHI Hong-bo, ZHANG Ji-hong, HONG Hang, DONG Hong-jun
Epidemiological characteristics of HIV/AIDS deaths in Ningbo
2016  31 (12): 1072-1075 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1548KB] ( 8 )
 
Overseas Dynamic
1076
Dengue vaccine: WHO position paper-July 2016
2016  31 (12): 1076-1078 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 1259KB] ( 9 )
Disease Surveillance

About Disease Surveillance Journal
About Disease Surveillance Journal
More>>  
More>>   ISSN 1003-9961  CN 2928/R
CopyRight © 2008 Disease Surveillance
TEL 010-58900732 Email jbjc@icdc.cn
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn