Disease Surveillance
Advanced Search
Subscribe Email Alert
     Home |  For Authors |  For Reviewers |  For Readers |  About Journal |  Editorial Board |  Advertisement |  Subscription |  Contact Us |  Message |   |  Chinese Version
Office
Disease Surveillance
Quick Search Advanced Search
  Online Submission
  Manuscript Tracking
  Peer Review
  Editor Work
  Office Work
  Editor-in-chief

 
Journal
  Forthcoming Articles
  Current Issue
  Next Issue
  Hot Papers
  Archive
  Index by Author
  Advanced Search
  Archive By Volume
  Archive By Subject
  30 Most Read
  Most Downloaded
  Email Alert
  
Other journals
  Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection
  Chinese Journal of Virology
  Journal of Hygiene Research
  Chinese Journal of Epidemiology
  BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Chinese Journal of Vaccines and Immunization
  Chinese Journal of AIDS & STD
  Chinese Journal of Health Education
  Chinese Journal of Food Hygiene
  Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
  Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology
  Chinese Medical Abstracts (Section Hygiene)
  Chinese Journal of Vector Biology and Control
  Foreign Medical Sciences(Section Hygiene)
  International Journal of Medical Parasitic Diseases
Disease Surveillance
2015, 30 Num.10
Online: 20 October 2015

★  Technique and method
★  Forum
★  Risk Assessment
★  Natural Focal Disease Surveillance
★  Communicable Disease Surveillance
★  Communicable Disease Preventio
★  Case Analysis
★  Overseas Dynamic
★  Epidemic Bulletin
★  Measles Surveillance
★  Hot Focus
★  Expert Forum
★  Adverse Events Surveillance
 
Technique and method
875 DENG Xuan, FU Jian, XIE Shu-yun, HE Han-qing, YAN Rui, ZHOU Yang
Study and application of assessment tool for wild poliovirus importation and transmission risk in Zhejiang
2015  30 (10): 875-879 [Abstract] ( 7 ) [HTML] [PDF 1038KB] ( 15 )
 
Forum
0
CONTENTS IN BRIEF
2015  30 (10): 0-0 [Abstract] ( 11 ) [HTML] [PDF 559KB] ( 36 )
 
Risk Assessment
802 MENG Ling, RAN Lu, WANG Ya-li, ZHOU Lei, MU Di, ZHU Fei, TU Wen-xiao, HONG Zhi-heng, NI Da-xin, JIN Lian-mei
Risk assessment of public health emergency and concerned infectious diseases in mainland China, October 2015
2015  30 (10): 802-805 [Abstract] ( 2 ) [HTML] [PDF 2661KB] ( 10 )
 
Natural Focal Disease Surveillance
865 HU Shi-xiong, LI Wen-jie, CAI Liang, CHEN Qiang, ZENG Yong, WU Jin-ru, Lyu Wei, LONG Si-xuan, YANG Rui, PAN Zhong-hui, MENG Ling-chuan, GAO Li-dong
Epidemiologic survey of the first reported case of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Hunan
2015  30 (10): 865-868 [Abstract] ( 3 ) [HTML] [PDF 1710KB] ( 21 )
 
Communicable Disease Surveillance
834 WANG Man, LI lei, CHEN Chu-ying, CHEN Jian-hai, SUN Ying-mei, WANG Tao
Prevalence and incidence of HIV infection among drug users in Zhongshan, Guangdong, 2010-2014
2015  30 (10): 834-837 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 1151KB] ( 12 )
851 MAO Rong, CAO Jia-hui, JIN An-bao
Rabies surveillance in rabies clinic affiliated to Jiaxing Prefecture Center for Disease Control and Prevention,2009-2014
2015  30 (10): 851-854 [Abstract] ( 18 ) [HTML] [PDF 1418KB] ( 98 )
855 SHANG Xiao-chun, ZHOU Xiao-hong, SHUAI Hui-qun
Etiology of infectious diarrhea in infants and young children
2015  30 (10): 855-860 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1093KB] ( 11 )
861 XU Na-ni, ZHANG Han-yun, QIAN Chen-ying, ZHANG Cong-xiao, WEN Hui-qi
Epidemiological characteristics of varicella outbreaks in schools and child care settings in Xihu district of Hangzhou, 2009-2014
2015  30 (10): 861-864 [Abstract] ( 8 ) [HTML] [PDF 1398KB] ( 21 )
 
Communicable Disease Preventio
838 DONG Zheng-quan, YANG Zhong-rong, HONG Qing-yu, JIN Mei-hua
Survey of AIDS related factors among men who have sex with men in Huzhou, Zhejiang, 2014
2015  30 (10): 838-840 [Abstract] ( 4 ) [HTML] [PDF 973KB] ( 21 )
841 CAO Dong-qing, HE Ting-ting, ZHAO Dan-yan, HU Xue-na, YANG Zuo-kai, FU Li-jun
Genotyping of HIV-1 detected in HIV infected men who have sex with men in Shaoxing, Zhejiang
2015  30 (10): 841-845 [Abstract] ( 11 ) [HTML] [PDF 3404KB] ( 45 )
846 ZHANG Yun-zhi, YANG Wei-hong, ZHANG Yu-zhen, YUAN Qing-hong, ZHAO Ming, YANG Ming-qiang
Analysis on incidence of rabies and risk assessment in Baoshan, Yunnan, 2004-2014
2015  30 (10): 846-850 [Abstract] ( 12 ) [HTML] [PDF 2625KB] ( 60 )
 
Case Analysis
880 PENG Yang, LI Shi-zheng, LU Qian-chao
Survey of a norovirus caused diarrhea outbreak in an university in Henan
2015  30 (10): 880-882 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1532KB] ( 14 )
883 LIU Guo-rong, WANG Tao, WANG Lu-xi, TANG Ya-qing, SHU Gao-lin, SUN Wei, ZHANG Hai-ling
Survey of foodborne disease outbreak caused by Salmonella stanley
2015  30 (10): 883-885 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 2043KB] ( 24 )
 
Overseas Dynamic
886 WU Chao-xue, TU Wen-xiao, ZHAO Jian, GUO Li-chun, MA Fei-fei, DU Dao-fa, GUO Hui-fen, TIAN Zhi-hua
Epidemiologic characteristics of Ebola virus disease outbreak in Liberia
2015  30 (10): 886-890 [Abstract] ( 4 ) [HTML] [PDF 2802KB] ( 16 )
 
Epidemic Bulletin
799 Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2015
2015  30 (10): 799-799 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 804KB] ( 26 )
800 Public Health Emergency Center, China CDC
Summary of selected notifiable communicable diseases in China
2015  30 (10): 800-801 [Abstract] ( 3 ) [HTML] [PDF 781KB] ( 19 )
 
Measles Surveillance
818 MA Chao, HAO Li-xin, SU Qi-ru, WEN Ning, FAN Chun-xiang, YANG Hong, LI Li, WANG Hua-qing
Measles epidemiology in China,2014
2015  30 (10): 818-823 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 2443KB] ( 20 )
824 YAN Rui, HE Han-qing, ZHOU Yang, PAN Jin-ren, DENG Xuan, FU Jian, XIE Shu-yun
Epidemiological characteristics of measles outbreaks in Zhejiang,2013-2014
2015  30 (10): 824-827 [Abstract] ( 0 ) [HTML] [PDF 1016KB] ( 5 )
828 HUANG Guo, CHEN Cheng-lian, ZHANG Yan-hong, LIANG Jun-he
Study on incidence pattern of measles and related risk factors in Jiangmen, Guangdong,2013
2015  30 (10): 828-830 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 977KB] ( 18 )
831 LIANG Li-lin, WEN Yu-huan, LIU Xin-li, CAO Li, LI Yue-ling, REN Yue
Measles antibody level surveillance in healthy population in Tongchuan, Shaanxi,2013
2015  30 (10): 831-833 [Abstract] ( 1 ) [HTML] [PDF 1325KB] ( 9 )
 
Hot Focus
806 GUO Hui-fen, DU Dao-fa, MA Fei-fei, GUO Li-chun, WU Chao-xue, TIAN Zhi-hua, ZHAO Jian, TU Wen-xiao
Suggestion for Ebola virus disease surveillance in China
2015  30 (10): 806-809 [Abstract] ( 6 ) [HTML] [PDF 1008KB] ( 20 )
 
Expert Forum
810 Bernard C.K. Choi, LI Li-ping, Anita W.P. Pak
The Past, Present, and Future of Public Health Surveillance: the Present(Ⅱ)
2015  30 (10): 810-817 [Abstract] ( 3 ) [HTML] [PDF 1237KB] ( 17 )
 
Adverse Events Surveillance
869 SUN Wei-min, HAO Xin-chun, SHU Tian-chi
Surveillance for adverse events following immunization in Huanggang,2005-2013
2015  30 (10): 869-874 [Abstract] ( 7 ) [HTML] [PDF 1344KB] ( 37 )
Disease Surveillance

About Disease Surveillance Journal
About Disease Surveillance Journal
More>>  
More>>   ISSN 1003-9961  CN 2928/R
CopyRight © 2008 Disease Surveillance
TEL 010-58900732 Email jbjc@icdc.cn
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn