Disease Surveillance
Advanced Search
Subscribe Email Alert
     Home |  For Authors |  For Reviewers |  For Readers |  About Journal |  Editorial Board |  Advertisement |  Subscription |  Contact Us |  Message |   |  Chinese Version
Office
Disease Surveillance
Quick Search Advanced Search
  Online Submission
  Manuscript Tracking
  Peer Review
  Editor Work
  Office Work
  Editor-in-chief

 
Journal
  Forthcoming Articles
  Current Issue
  Next Issue
  Hot Papers
  Archive
  Index by Author
  Advanced Search
  Archive By Volume
  Archive By Subject
  30 Most Read
  Most Downloaded
  Email Alert
  
Other journals
  Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection
  Chinese Journal of Virology
  Journal of Hygiene Research
  Chinese Journal of Epidemiology
  BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Chinese Journal of Vaccines and Immunization
  Chinese Journal of AIDS & STD
  Chinese Journal of Health Education
  Chinese Journal of Food Hygiene
  Chinese Journal of Parasitology and Parasitic Diseases
  Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology
  Chinese Medical Abstracts (Section Hygiene)
  Chinese Journal of Vector Biology and Control
  Foreign Medical Sciences(Section Hygiene)
  International Journal of Medical Parasitic Diseases
Disease Surveillance
2015, 30 Num.1
Online: 2015-01-20

★  Forum
★  Epidemic information
★  Risk Assessment
★  Communicable Disease Surveillance
★  Resistance Surveillance
★  Communicable Disease Preventio
★  Surveillance of adverse effects following vaccination
★  Death Surveillance
★  Overseas Dynamic
 
Forum
0
CONTENTS IN BRIEF
2015  30 (1): 0-0 [Abstract] ( 0 ) [HTML 0KB] [PDF 527KB] ( 46 )
 
Epidemic information
1 Center for Public Health Surveillance and Information Service. China CDC
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2014
2015  30 (1): 1-1 [Abstract] ( 0 ) [HTML 82KB] [PDF 818KB] ( 63 )
2 Public Health Emergency Center, China CDC
Summary of selected notifiable communicable diseases in China (December 2014)
2015  30 (1): 2-3 [Abstract] ( 0 ) [HTML 79KB] [PDF 790KB] ( 42 )
 
Risk Assessment
4 MENG Ling, TU Wen-xiao, ZHOU Lei, YANG Jing, JIN Miao, QIN Ying, ZHANG Wen-zeng, HONG Zhi-heng, CAO Yang, NI Da-xin, LI Qun, JIN Lian-mei
Risk assessment of public health emergencies and communicable diseases concerned in the mainland of China, January 2015
2015  30 (1): 4-7 [Abstract] ( 0 ) [HTML 304KB] [PDF 3035KB] ( 68 )
 
Communicable Disease Surveillance
8 TAN Hong-li, CHENG Xue-qin, WANG Yong, HUANG Yan-mei, LIU Wei, ZHANG Li-juan
Molecular characterization of multi-drug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in a hospital in Yunnan
2015  30 (1): 8-13 [Abstract] ( 0 ) [HTML 197KB] [PDF 1972KB] ( 72 )
14 XIE Wei, HOU Xue-xin, XU Shuai, ZHANG Jing-shan, LIU Ai-zhong, LI Zhen-jun
Clinical characteristics of 53 cases of Nocardia infection
2015  30 (1): 14-18 [Abstract] ( 0 ) [HTML 113KB] [PDF 1134KB] ( 56 )
19 XIONG Tao, HU Ai-rong, JIANG Su-wen, DING Shi-xiong, LIANG Xiao-yue, HU Yao-ren
Relationship between hepatitis C virus genotype, virus load and disease progress
2015  30 (1): 19-22 [Abstract] ( 0 ) [HTML 227KB] [PDF 2274KB] ( 47 )
23 ZHAO Shi-yong, LIN Xian-yao, TENG Shu, CHEN Xiao-ling, XU Ting, WU Yi-dong, WEI Yi
Survey of virus shedding and spread mechanism in children infected with EV71
2015  30 (1): 23-26 [Abstract] ( 0 ) [HTML 186KB] [PDF 1863KB] ( 60 )
27 LI Shi-zheng, PENG Yang, LU Qian-chao, SHI Xiao-lin
Infection status of enterovirus in healthy population during foot hand and mouth disease epidemic period in Nanyang, Henan, 2012-2014
2015  30 (1): 27-29 [Abstract] ( 0 ) [HTML 128KB] [PDF 1282KB] ( 58 )
30 JU Chang-yan, PAN Wei-Guang, HUANG Rui-min, WANG Ting, CHEN Hui
Serological analysis and pulsed-field gel electrophoresis typing on Salmonella isolated from patients with diarrhea in Nanshan district of Shenzhen, Guangdong, 2010-2013
2015  30 (1): 30-34 [Abstract] ( 0 ) [HTML 427KB] [PDF 4271KB] ( 49 )
38 CHEN Xiu-ying, LEI Yong-liang, ZHUANG Qi-jian, LIU Fu-ming, CONG Ying, MEI Jian-hua
Investigation of plague F1 antibody level in serum of survivors suffered from bacterial warfare during anti Japanese war
2015  30 (1): 38-41 [Abstract] ( 0 ) [HTML 108KB] [PDF 1078KB] ( 39 )
42 ZHANG Shu-lan, SHAN Zhi-li, MAO Ling-qiong, LI Jun, WU Xiao-chun, ZHU Xiao-mei, QIAN Ming-hong, CHEN Xiang-yang
Screening and treatment of Mycobacterium tuberculosis/HIV co-infection in Wenzhou, Zhejiang, 2011-2013
2015  30 (1): 42-45 [Abstract] ( 0 ) [HTML 110KB] [PDF 1095KB] ( 43 )
46 GAO Hua-qiang, NIU Wen-ke, CHEN Qi-feng
Epidemiology of pulmonary tuberculosis in people aged ≥60 years in Shaoxing, Zhejiang
2015  30 (1): 46-49 [Abstract] ( 0 ) [HTML 130KB] [PDF 1296KB] ( 51 )
63 GUO Yuan-yu, MAO Jian-feng, SHEN Li-meng, ZHANG Chuan-ling, CHU Xu, DONG Hua-li
Clinical distribution and drug resistance evolution of Acinetobacter baumannii in Zhejiang Xiaoshan Hospital, 2008-2013
2015  30 (1): 63-66 [Abstract] ( 0 ) [HTML 109KB] [PDF 1090KB] ( 41 )
 
Resistance Surveillance
50 HUANG Zheng, LIU Yun, TANG Hong, LI Ying, SHI Wei-min, ZHANG Jing, LI Yong, LIN Zheng, ZHANG Ling, JIN Hui-ming, WANG Chuan-qing, KAN Biao, SHI Xian-ming, XU Xue-bing
Study on molecular epidemiology and antibiotic resistance of Salmonella Wandsworth
2015  30 (1): 50-57 [Abstract] ( 0 ) [HTML 432KB] [PDF 4315KB] ( 46 )
58 HUANG Cheng, WANG Xiao-ping, GU Xin-rong, MA Jun-feng, LU Feng
Prevalence of drug resistant tuberculosis in Haimen, Jiangsu
2015  30 (1): 58-62 [Abstract] ( 0 ) [HTML 113KB] [PDF 1133KB] ( 41 )
67 LIU Cai-xia, YAN Chun, LI Fang-qu, ZHANG Pan
Survey of the genotypes of beta-lactamases carried by carbapenems resistant Enterobacteriaceae isolated from children
2015  30 (1): 67-70 [Abstract] ( 0 ) [HTML 244KB] [PDF 2436KB] ( 37 )
 
Communicable Disease Preventio
35 SUN Li, LI Hong-sheng, RUAN Ling-juan, REN Zhen-huan, KOU Xiao-nan
Expression and clinical significance of T helper 9 cells and interleukin-9 in chronic hepatitis B patients
2015  30 (1): 35-37 [Abstract] ( 0 ) [HTML 106KB] [PDF 1061KB] ( 44 )
 
Surveillance of adverse effects following vaccination
71 HUANG Yu-lian, LI Jun-mei, YANG Fang-ling, CHENG Yuan-sheng
Performance of adverse events following immunization surveillance system in Karamay, Xinjiang, 2010-2013
2015  30 (1): 71-74 [Abstract] ( 0 ) [HTML 109KB] [PDF 1090KB] ( 43 )
 
Death Surveillance
75 LI Ai-xia, ZHANG Jun-bo, WEI Xiao-kan
Population based death cause surveillance in Xiaotangshan township, Beijing, 2008-2013
2015  30 (1): 75-78 [Abstract] ( 0 ) [HTML 109KB] [PDF 1089KB] ( 49 )
 
Overseas Dynamic
79 CHAI Cheng-liang, LIU She-liang, YU Zhao, et al
WHO guidelines for investigation of cases of human infection with Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
2015  30 (1): 79-84 [Abstract] ( 0 ) [HTML 114KB] [PDF 1135KB] ( 60 )
Disease Surveillance

About Disease Surveillance Journal
About Disease Surveillance Journal
More>>  
More>>   ISSN 1003-9961  CN 2928/R
CopyRight © 2008 Disease Surveillance
TEL 010-58900732 Email jbjc@icdc.cn
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn