WHO关于伤寒菌苗的建议

龚震宇 摘译 杨小平 审校

引用本文: 龚震宇, 摘译, 杨小平, 审校. WHO关于伤寒菌苗的建议[J]. 疾病监测, 2008, 23(7): 461-462. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.7.461 shu
Citation:  [J]. Disease Surveillance, 2008, 23(7): 461-462. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.7.461 shu

WHO关于伤寒菌苗的建议

English

计量
 • PDF下载量:  550
 • 文章访问数:  839
 • HTML全文浏览量:  6
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 收稿日期:  2008-04-29
 • 刊出日期:  2008-07-30
通信作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章

在线交流