WHO对麻疹疫苗的意见书

龚震宇(摘译) 杨小平(审校)

引用本文: 龚震宇(摘译), 杨小平(审校). WHO对麻疹疫苗的意见书[J]. 疾病监测, 2009, 24(11): 900-900-902. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.11.031 shu
Citation:  [J]. Disease Surveillance, 2009, 24(11): 900-900-902. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.11.031 shu

WHO对麻疹疫苗的意见书

English

计量
 • PDF下载量:  543
 • 文章访问数:  706
 • HTML全文浏览量:  5
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 收稿日期:  2009-07-22
 • 刊出日期:  2009-11-30
通信作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章

在线交流